ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 97373
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8586
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 43875
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13499
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 91241
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13417
Informacja za 2018 rok 326
Informacja za 2017 rok 2003
Informacja za 2016 rok 3219
Informacja za 2015 rok 4120
Informacja za 2014 rok 9492
Informacja za 2012 rok 12790
Informacja za 2013 rok 12257
Informacja za 2011 rok 13848
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10889
Informacja za 2018 489
Informacja za 2017 2525
Informacja za 2016 3977
Informacja za 2015 4357
Informacja za 2014 9589
Informacja za 2013 13629
Informacja za 2012 13457
Informacja za 2011 12860
Informacja za 2010 1383
Budżet Obywatelski 2724
Budżet Obywatelski 2017 2250
Budżet Obywatelski 2018 3428
Budżet Obywatelski 2019 1594
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 18200
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6647
Komisje 4690
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9624
Przyjęcia interesantów 2937
Dyżury radnych 2858
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 36313
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5449
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5558
Komisje 2900
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10299
Przyjęcia interesantów 2598
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 29496
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2389
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3033
Obsługa interesantów 158634
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 59768
Wydział Planowania Przestrzennego 10219
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8814
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7845
Wydział Gospodarki Mieniem 12709
Wydział Gospodarki Komunalnej 12205
Wydział Finansowo-Budżetowy 9060
Wydział Spraw Obywatelskich 10704
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7409
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7396
Urząd Stanu Cywilnego 21975
Audyt Wewnętrzny 7541
Wydział Realizacji Inwestycji 8589
Wydział Spraw Społecznych 3506
Inspektor Ochrony Danych 236
Statut Gminy Międzyrzecz 20128
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 26773
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10377
Rejestry i ewidencje 9542
Petycje 2705
Zbiorcze informacje o petycjach 127
Zgromadzenia 1147
Rejestr zgromadzeń 244
Informacje nieudostępnione w BIP 8118
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1335
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7414
Oświadczenia majątkowe i inne 57351
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 40288
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18806
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8347
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10432
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6934
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9346
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6886
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7061
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10678
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7683
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7244
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4273
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7144
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6951
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7097
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6993
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6716
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1906
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 776
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 510
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 505
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 144515
Rok 2014 386489
Rok 2013 625744
Rok 2012 76065
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9048
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 2207
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5948
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 10336
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7842
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25655
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 34467
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 36574
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21361
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 274723
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 91977
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 41130
Uchwały podjęte 105918
Sprawozdania z wykonania uchwał 61770
Gospodarka Komunalna 6002
Azbest 2018/2019 504
Azbest 2018 565
Azbest 2016/2017 12474
Azbest 2015/2016 8788
Azbest 2014/2015 16490
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 10076
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 54840
Deklaracja o wysokości opłaty 19009
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16016
Rejestr działalności regulowanej 26058
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8838
Zakres świadczenia usług 7491
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10194
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 501
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9685
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 20306
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6048
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6733
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7867
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3702
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15578
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 17342
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 15115
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 21050
Administrowanie cmentarzem komunalnym 12313
Kanalizacja deszczowa 7414
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2193
Czyste powietrze 1453
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 95923
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 86186
Informacje, ogłoszenia 69368
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 53204
Konsultacje z mieszkańcami 9598
Obwieszczenia 399067
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 31369
Gminne Jednostki Oświatowe 16862
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 23089
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2161
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 699
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 42534
Informacje ogólne 8353
Regulamin organizacyjny 7278
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 32942
Rodzina 500 5013
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 28905
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 7601
Statut 1572
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 25458
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7277
Statut 23194
Rejestr instytucji kultury 17842
Rejestr instytucji kultury 10571
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 33323
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 28622
Majątek spółek 7622
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1257
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 6359
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 456
Organizacje pozarządowe 213964
Zamówienia publiczne 11159
Przetargi 74478
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 11037
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 15450
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2675
Archiwum zamówień publicznych 4209
Akty prawne 751031
Aktualności 17902
Rejestr informacji o środowisku 20946
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25833
Zewnętrzne 8608
Oświadczenia majątkowe 615615
Sprawy petentów 10534
Co i jak załatwić 71789
Wydziały 29423
Sprawy 40383
Wybory Samorządowe 2018 8779
Wybory ławników 6545
Unia Europejska 7557
Rewitalizacja 5371
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 537

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 987232
Redakcja biuletynu 11170
Mapa serwisu 10292
Statystyki 10654
Kanały RSS 7437
Kontakt 95274
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu