ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 99624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8810
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 45115
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13819
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 94164
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13773
Informacja za 2018 rok 535
Informacja za 2017 rok 2248
Informacja za 2016 rok 3520
Informacja za 2015 rok 4375
Informacja za 2014 rok 9683
Informacja za 2012 rok 13039
Informacja za 2013 rok 12478
Informacja za 2011 rok 14144
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10922
Informacja za 2018 829
Informacja za 2017 2814
Informacja za 2016 4299
Informacja za 2015 4580
Informacja za 2014 9821
Informacja za 2013 13916
Informacja za 2012 13719
Informacja za 2011 13131
Informacja za 2010 1489
Budżet Obywatelski 3052
Budżet Obywatelski 2017 2492
Budżet Obywatelski 2018 3701
Budżet Obywatelski 2019 1959
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 471
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 240
Komisje 107
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 100
Przyjęcia interesantów 53
Dyżury radnych 62
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 167
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 164
Kadencja 2014 - 2018 18737
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7069
Komisje 4949
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10362
Przyjęcia interesantów 3045
Dyżury radnych 3024
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 39526
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5759
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5779
Komisje 3037
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 10745
Przyjęcia interesantów 2701
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 30806
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2500
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3170
Obsługa interesantów 161896
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 61113
Wydział Planowania Przestrzennego 10448
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9038
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8008
Wydział Gospodarki Mieniem 13134
Wydział Gospodarki Komunalnej 12444
Wydział Finansowo-Budżetowy 9272
Wydział Spraw Obywatelskich 10925
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7650
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7550
Urząd Stanu Cywilnego 22404
Audyt Wewnętrzny 7782
Wydział Realizacji Inwestycji 8767
Wydział Spraw Społecznych 3773
Inspektor Ochrony Danych 382
Statut Gminy Międzyrzecz 20577
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 27385
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10646
Rejestry i ewidencje 9732
Petycje 2962
Zbiorcze informacje o petycjach 228
Zgromadzenia 1350
Rejestr zgromadzeń 283
Informacje nieudostępnione w BIP 8283
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1437
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7603
Oświadczenia majątkowe i inne 58676
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 41209
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 19158
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8458
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10725
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7034
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9560
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7023
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7192
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10958
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7796
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7342
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4376
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7254
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7110
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7192
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7141
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6840
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2037
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 883
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 626
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 583
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 145222
Rok 2014 441294
Rok 2013 681998
Rok 2012 77946
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9164
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 2917
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 6504
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 10790
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7990
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 26090
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 35060
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 37027
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21705
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 286954
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 96000
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 42784
Uchwały podjęte 109154
Głosowania 99
Sprawozdania z wykonania uchwał 64610
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 1258
Gospodarka Komunalna 6025
Azbest 2018/2019 1245
Azbest 2018 758
Azbest 2016/2017 12921
Azbest 2015/2016 9060
Azbest 2014/2015 16774
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 10344
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 56509
Deklaracja o wysokości opłaty 19288
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16566
Rejestr działalności regulowanej 27144
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9010
Zakres świadczenia usług 7662
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 10488
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 612
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10040
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 21062
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6278
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6985
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 8172
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4059
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15955
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 18192
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 16047
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 22154
Administrowanie cmentarzem komunalnym 12932
Kanalizacja deszczowa 7664
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2396
Czyste powietrze 1645
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 97617
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 87524
Informacje, ogłoszenia 71663
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 54016
Konsultacje z mieszkańcami 10390
Obwieszczenia 413169
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 32056
Gminne Jednostki Oświatowe 17122
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 23766
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2425
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 856
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 43291
Informacje ogólne 8497
Regulamin organizacyjny 7385
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 33812
Rodzina 500 5390
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 29572
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 8112
Statut 1690
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 26109
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7439
Statut 23950
Rejestr instytucji kultury 18239
Rejestr instytucji kultury 10814
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 34177
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 29414
Majątek spółek 7807
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1428
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 7266
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 601
Organizacje pozarządowe 223231
Zamówienia publiczne 12144
Przetargi 83889
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 12454
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 18419
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2952
Archiwum zamówień publicznych 4686
Akty prawne 795776
Aktualności 18351
Rejestr informacji o środowisku 23545
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 26508
Zewnętrzne 8806
Oświadczenia majątkowe 647165
Sprawy petentów 10838
Co i jak załatwić 74098
Wydziały 31445
Sprawy 41982
Wybory Samorządowe 2018 15455
Wybory ławników 6989
Unia Europejska 8028
Rewitalizacja 5961
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 1001

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1037318
Redakcja biuletynu 11487
Mapa serwisu 10625
Statystyki 10991
Kanały RSS 7720
Kontakt 98191
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu