ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 78299
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7252
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 36354
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10623
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 73650
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11120
Informacja za 2017 rok 46
Informacja za 2016 rok 984
Informacja za 2015 rok 1937
Informacja za 2014 rok 7707
Informacja za 2012 rok 10860
Informacja za 2013 rok 10632
Informacja za 2011 rok 11604
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10321
Informacja za 2017 94
Informacja za 2016 1546
Informacja za 2015 2486
Informacja za 2014 7864
Informacja za 2013 11687
Informacja za 2012 11481
Informacja za 2011 11046
Informacja za 2010 376
Budżet Obywatelski 528
Budżet Obywatelski 2017 379
Budżet Obywatelski 2018 831
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 12137
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4440
Komisje 2673
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4537
Przyjęcia interesantów 1830
Dyżury radnych 1689
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 15278
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3648
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3728
Komisje 1998
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5630
Przyjęcia interesantów 1683
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 19787
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1639
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2051
Obsługa interesantów 134566
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 49230
Wydział Planowania Przestrzennego 8337
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7188
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6602
Wydział Gospodarki Mieniem 9572
Wydział Gospodarki Komunalnej 9851
Wydział Finansowo-Budżetowy 7231
Wydział Spraw Obywatelskich 8679
Wydział Rozwoju Gospodarczego 5912
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6267
Urząd Stanu Cywilnego 17630
Audyt Wewnętrzny 6146
Wydział Realizacji Inwestycji 6971
Wydział Spraw Społecznych 1825
Statut Gminy Międzyrzecz 14947
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 21000
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8651
Rejestry i ewidencje 7964
Petycje 103
Informacje nieudostępnione w BIP 6806
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 295
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6306
Oświadczenia majątkowe i inne 48048
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 34545
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 15733
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7286
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8343
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6077
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8016
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6000
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6077
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8596
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6618
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6432
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3438
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6245
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6156
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6231
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6112
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5808
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 932
Prawo lokalne 464
Zarządzenia Burmistrza 128896
Rok 2014 181098
Rok 2013 377342
Rok 2012 63329
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 7923
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 881
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 5530
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6024
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 21980
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 30800
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 33302
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18498
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 206015
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 64097
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 30450
Uchwały podjęte 83772
Sprawozdania z wykonania uchwał 43160
Gospodarka Komunalna 5619
Azbest 2016/2017 4315
Azbest 2015/2016 6182
Azbest 2014/2015 14583
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 38950
Deklaracja o wysokości opłaty 16034
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11352
Rejestr działalności regulowanej 17861
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7277
Zakres świadczenia usług 6096
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8436
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7627
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 15114
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4619
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5000
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5565
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1735
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 12783
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 11127
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9197
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 13155
Administrowanie cmentarzem komunalnym 8796
Kanalizacja deszczowa 5915
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 763
Czyste powietrze 249
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 77611
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 74966
Informacje, ogłoszenia 42729
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 42403
Konsultacje z mieszkańcami 3219
Obwieszczenia 292747
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 26311
Gminne Jednostki Oświatowe 14153
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 17421
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 253
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 36848
Informacje ogólne 7124
Regulamin organizacyjny 6185
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 27454
Rodzina 500 2095
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 23795
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 3499
Statut 527
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 20877
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6234
Statut 19659
Rejestr instytucji kultury 15466
Rejestr instytucji kultury 8530
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 27490
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 23248
Majątek spółek 6345
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 70
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1425
Zamówienia publiczne 1962
Przetargi 6671
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 1402
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 507
Archiwum zamówień publicznych 492
Organizacje pozarządowe 157188
Akty prawne 557652
Aktualności 15222
Rejestr informacji o środowisku 6627
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22501
Zewnętrzne 7339
Sprawy petentów 8778
Co i jak załatwić 55676
Wydziały 17873
Sprawy 29693
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 51286
Wybory do Parlamentu 2015 3379
Wybory ławników 4201
Unia Europejska 5490
Referendum ogólnokrajowe 4219
Rewitalizacja 2107
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 736764
Redakcja biuletynu 9242
Mapa serwisu 8444
Statystyki 8511
Kanały RSS 6087
Kontakt 77555
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu