ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 92422
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8180
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 41647
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 12905
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 86662
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12793
Informacja za 2018 rok 3
Informacja za 2017 rok 1245
Informacja za 2016 rok 2543
Informacja za 2015 rok 3454
Informacja za 2014 rok 9051
Informacja za 2012 rok 12282
Informacja za 2013 rok 11822
Informacja za 2011 rok 13256
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10741
Informacja za 2017 1692
Informacja za 2016 3245
Informacja za 2015 3813
Informacja za 2014 9179
Informacja za 2013 13129
Informacja za 2012 12875
Informacja za 2011 12323
Informacja za 2010 1107
Budżet Obywatelski 1908
Budżet Obywatelski 2017 1707
Budżet Obywatelski 2018 2616
Budżet Obywatelski 2019 138
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 16340
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6101
Komisje 4178
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8146
Przyjęcia interesantów 2618
Dyżury radnych 2481
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 28095
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4868
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5038
Komisje 2648
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9373
Przyjęcia interesantów 2360
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 26277
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2150
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2772
Obsługa interesantów 152102
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 56807
Wydział Planowania Przestrzennego 9711
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8328
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7493
Wydział Gospodarki Mieniem 11675
Wydział Gospodarki Komunalnej 11533
Wydział Finansowo-Budżetowy 8531
Wydział Spraw Obywatelskich 10137
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6970
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7083
Urząd Stanu Cywilnego 20673
Audyt Wewnętrzny 7173
Wydział Realizacji Inwestycji 8065
Wydział Spraw Społecznych 3068
Statut Gminy Międzyrzecz 18608
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 25194
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9908
Rejestry i ewidencje 9140
Petycje 2040
Zgromadzenia 769
Rejestr zgromadzeń 139
Informacje nieudostępnione w BIP 7799
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1068
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7098
Oświadczenia majątkowe i inne 54368
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 38756
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 17967
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8057
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9801
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6727
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8908
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6633
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6807
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10093
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7373
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7043
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4058
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6906
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6698
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6898
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6780
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6454
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1649
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 570
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 265
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 271
Prawo lokalne 473
Zarządzenia Burmistrza 137687
Rok 2014 309276
Rok 2013 527491
Rok 2012 72540
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8822
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 931
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 4493
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9153
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7406
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 24777
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 33362
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 35601
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20625
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 255659
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 84033
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 37892
Uchwały podjęte 99735
Sprawozdania z wykonania uchwał 56931
Gospodarka Komunalna 5896
Azbest 2016/2017 10397
Azbest 2015/2016 8094
Azbest 2014/2015 16025
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 49953
Deklaracja o wysokości opłaty 18233
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14610
Rejestr działalności regulowanej 23863
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8417
Zakres świadczenia usług 7134
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9650
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 253
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9081
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 18560
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5627
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6233
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7179
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3044
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 14779
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 15555
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 13302
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 18443
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11364
Kanalizacja deszczowa 6994
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1790
Czyste powietrze 1086
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 89908
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 82474
Informacje, ogłoszenia 61905
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 49770
Konsultacje z mieszkańcami 7741
Obwieszczenia 366078
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 29774
Gminne Jednostki Oświatowe 16210
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 21112
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1503
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 241
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 40754
Informacje ogólne 8015
Regulamin organizacyjny 6963
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 31001
Rodzina 500 4134
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 27359
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 6480
Statut 1227
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24243
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7009
Statut 22142
Rejestr instytucji kultury 17072
Rejestr instytucji kultury 10015
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 31506
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 27019
Majątek spółek 7258
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 911
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 4466
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 208
Organizacje pozarządowe 194681
Zamówienia publiczne 8167
Przetargi 50884
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 8132
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 6778
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2036
Archiwum zamówień publicznych 2958
Akty prawne 674377
Aktualności 17000
Rejestr informacji o środowisku 15724
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 24805
Zewnętrzne 8242
Oświadczenia majątkowe 545936
Sprawy petentów 9971
Co i jak załatwić 66816
Wydziały 25370
Sprawy 37336
Wybory Samorządowe 2018 367
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 56058
Wybory do Parlamentu 2015 5946
Wybory ławników 5879
Unia Europejska 6886
Referendum ogólnokrajowe 6124
Rewitalizacja 4314
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 900025
Redakcja biuletynu 10519
Mapa serwisu 9617
Statystyki 9927
Kanały RSS 6972
Kontakt 89951
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu