ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 87617
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7756
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 39834
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 12288
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 83113
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12303
Informacja za 2017 rok 708
Informacja za 2016 rok 1994
Informacja za 2015 rok 2822
Informacja za 2014 rok 8570
Informacja za 2012 rok 11785
Informacja za 2013 rok 11324
Informacja za 2011 rok 12672
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10623
Informacja za 2017 921
Informacja za 2016 2615
Informacja za 2015 3371
Informacja za 2014 8691
Informacja za 2013 12645
Informacja za 2012 12395
Informacja za 2011 11850
Informacja za 2010 826
Budżet Obywatelski 1474
Budżet Obywatelski 2017 1165
Budżet Obywatelski 2018 2073
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 15061
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5490
Komisje 3615
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6927
Przyjęcia interesantów 2281
Dyżury radnych 2143
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 22981
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4411
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4586
Komisje 2407
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8353
Przyjęcia interesantów 2076
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 24014
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1963
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2484
Obsługa interesantów 145849
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 54178
Wydział Planowania Przestrzennego 9233
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7955
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7168
Wydział Gospodarki Mieniem 11045
Wydział Gospodarki Komunalnej 10985
Wydział Finansowo-Budżetowy 8089
Wydział Spraw Obywatelskich 9649
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6557
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6793
Urząd Stanu Cywilnego 19820
Audyt Wewnętrzny 6776
Wydział Realizacji Inwestycji 7682
Wydział Spraw Społecznych 2595
Statut Gminy Międzyrzecz 17425
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 23855
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9467
Rejestry i ewidencje 8706
Petycje 885
Zgromadzenia 382
Rejestr zgromadzeń 33
Informacje nieudostępnione w BIP 7397
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 764
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6855
Oświadczenia majątkowe i inne 52178
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 37123
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 17160
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7792
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9315
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6487
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8514
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6387
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6540
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9543
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7118
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6825
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3840
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6663
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6487
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6659
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6534
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6189
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1397
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 278
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 59
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 57
Prawo lokalne 473
Zarządzenia Burmistrza 136079
Rok 2014 259534
Rok 2013 467664
Rok 2012 69436
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8509
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 3111
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 7871
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6893
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 23682
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 32466
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 34624
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 19843
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 239900
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 77781
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 35327
Uchwały podjęte 94356
Sprawozdania z wykonania uchwał 52343
Gospodarka Komunalna 5829
Azbest 2016/2017 8072
Azbest 2015/2016 7230
Azbest 2014/2015 15451
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 46779
Deklaracja o wysokości opłaty 17443
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13104
Rejestr działalności regulowanej 22746
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7967
Zakres świadczenia usług 6703
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9180
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8571
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 17305
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5196
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5748
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 6598
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2541
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 14002
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 14336
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 11906
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 16996
Administrowanie cmentarzem komunalnym 10395
Kanalizacja deszczowa 6560
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1401
Czyste powietrze 675
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 86236
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 80271
Informacje, ogłoszenia 54630
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 47454
Konsultacje z mieszkańcami 5965
Obwieszczenia 338768
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 28430
Gminne Jednostki Oświatowe 15523
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 19902
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1026
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 39374
Informacje ogólne 7669
Regulamin organizacyjny 6676
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 29808
Rodzina 500 3316
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 25857
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 5435
Statut 945
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 23204
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6700
Statut 21290
Rejestr instytucji kultury 16491
Rejestr instytucji kultury 9447
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 29975
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 25683
Majątek spółek 6854
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 547
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 3087
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1
Organizacje pozarządowe 180547
Zamówienia publiczne 6346
Przetargi 33819
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5589
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 2612
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1420
Archiwum zamówień publicznych 2030
Akty prawne 621681
Aktualności 16459
Rejestr informacji o środowisku 11392
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 23991
Zewnętrzne 7895
Oświadczenia majątkowe 496754
Sprawy petentów 9586
Co i jak załatwić 62721
Wydziały 22585
Sprawy 34649
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 54497
Wybory do Parlamentu 2015 5028
Wybory ławników 5265
Unia Europejska 6373
Referendum ogólnokrajowe 5406
Rewitalizacja 3538
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 843293
Redakcja biuletynu 10072
Mapa serwisu 9221
Statystyki 9487
Kanały RSS 6657
Kontakt 85366
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu