ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 94143
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8297
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 42329
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13108
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 88325
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 12975
Informacja za 2018 rok 91
Informacja za 2017 rok 1543
Informacja za 2016 rok 2788
Informacja za 2015 rok 3702
Informacja za 2014 rok 9203
Informacja za 2012 rok 12442
Informacja za 2013 rok 11955
Informacja za 2011 rok 13438
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10789
Informacja za 2018 77
Informacja za 2017 2058
Informacja za 2016 3496
Informacja za 2015 4014
Informacja za 2014 9313
Informacja za 2013 13282
Informacja za 2012 13058
Informacja za 2011 12505
Informacja za 2010 1191
Budżet Obywatelski 2247
Budżet Obywatelski 2017 1890
Budżet Obywatelski 2018 2941
Budżet Obywatelski 2019 794
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 16878
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6232
Komisje 4331
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 8634
Przyjęcia interesantów 2726
Dyżury radnych 2603
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 30842
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5041
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5191
Komisje 2712
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9725
Przyjęcia interesantów 2443
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 27745
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2233
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2846
Obsługa interesantów 154277
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 57775
Wydział Planowania Przestrzennego 9832
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8482
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7597
Wydział Gospodarki Mieniem 11924
Wydział Gospodarki Komunalnej 11736
Wydział Finansowo-Budżetowy 8702
Wydział Spraw Obywatelskich 10312
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7067
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7168
Urząd Stanu Cywilnego 21088
Audyt Wewnętrzny 7264
Wydział Realizacji Inwestycji 8222
Wydział Spraw Społecznych 3189
Inspektor Ochrony Danych 39
Statut Gminy Międzyrzecz 19197
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 25809
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10065
Rejestry i ewidencje 9251
Petycje 2234
Zgromadzenia 912
Rejestr zgromadzeń 167
Informacje nieudostępnione w BIP 7897
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1154
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7180
Oświadczenia majątkowe i inne 55330
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 39280
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18263
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8178
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 9973
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6788
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8992
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6701
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6862
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10250
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7455
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7092
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4110
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6978
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6754
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6947
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6822
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6520
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1726
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 642
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 341
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 357
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 138576
Rok 2014 331785
Rok 2013 561300
Rok 2012 73853
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8900
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 1305
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5049
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9616
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7553
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25108
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 33714
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 35929
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 20878
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 262033
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 86884
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 38987
Uchwały podjęte 101942
Sprawozdania z wykonania uchwał 58528
Gospodarka Komunalna 5929
Azbest 2018 93
Azbest 2016/2017 11165
Azbest 2015/2016 8313
Azbest 2014/2015 16150
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 51589
Deklaracja o wysokości opłaty 18480
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15026
Rejestr działalności regulowanej 24521
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8524
Zakres świadczenia usług 7223
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9803
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 331
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9236
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19145
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5761
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6376
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7385
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3281
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15042
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 16219
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 13981
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 19218
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11652
Kanalizacja deszczowa 7106
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1896
Czyste powietrze 1204
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 91753
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 83656
Informacje, ogłoszenia 64416
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 50869
Konsultacje z mieszkańcami 8402
Obwieszczenia 378095
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 30276
Gminne Jednostki Oświatowe 16420
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 21697
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1765
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 444
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 41328
Informacje ogólne 8127
Regulamin organizacyjny 7058
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 31510
Rodzina 500 4386
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 27804
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 6802
Statut 1329
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24566
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7085
Statut 22432
Rejestr instytucji kultury 17359
Rejestr instytucji kultury 10241
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 32102
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 27520
Majątek spółek 7387
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1028
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 5035
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 301
Organizacje pozarządowe 199920
Zamówienia publiczne 9009
Przetargi 60281
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 9089
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 9511
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2277
Archiwum zamówień publicznych 3433
Akty prawne 695408
Aktualności 17296
Rejestr informacji o środowisku 17160
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25129
Zewnętrzne 8377
Oświadczenia majątkowe 563418
Sprawy petentów 10168
Co i jak załatwić 68326
Wydziały 26576
Sprawy 38309
Wybory Samorządowe 2018 736
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 56876
Wybory do Parlamentu 2015 6312
Wybory ławników 6068
Unia Europejska 7093
Referendum ogólnokrajowe 6325
Rewitalizacja 4656
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 924330
Redakcja biuletynu 10764
Mapa serwisu 9872
Statystyki 10178
Kanały RSS 7140
Kontakt 91639
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu