ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 102253
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9005
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 46641
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 14145
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 97735
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14127
Informacja za 2018 rok 699
Informacja za 2017 rok 2486
Informacja za 2016 rok 3786
Informacja za 2015 rok 4682
Informacja za 2014 rok 9886
Informacja za 2012 rok 13282
Informacja za 2013 rok 12708
Informacja za 2011 rok 14417
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10982
Informacja za 2018 1232
Informacja za 2017 3080
Informacja za 2016 4545
Informacja za 2015 4767
Informacja za 2014 10055
Informacja za 2013 14189
Informacja za 2012 13979
Informacja za 2011 13372
Informacja za 2010 1618
Budżet Obywatelski 3540
Budżet Obywatelski 2017 2696
Budżet Obywatelski 2018 3865
Budżet Obywatelski 2019 2393
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 1709
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 665
Komisje 253
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 289
Przyjęcia interesantów 208
Dyżury radnych 224
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 1043
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 410
Kadencja 2014 - 2018 18799
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7365
Komisje 5202
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11192
Przyjęcia interesantów 3125
Dyżury radnych 3138
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 42960
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5937
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6059
Komisje 3163
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11139
Przyjęcia interesantów 2804
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 32227
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2613
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3292
Obsługa interesantów 165826
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 63167
Wydział Planowania Przestrzennego 10751
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9345
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8242
Wydział Gospodarki Mieniem 13683
Wydział Gospodarki Komunalnej 12812
Wydział Finansowo-Budżetowy 9606
Wydział Spraw Obywatelskich 11293
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7966
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7763
Urząd Stanu Cywilnego 22928
Audyt Wewnętrzny 8079
Wydział Realizacji Inwestycji 9000
Wydział Spraw Społecznych 4126
Inspektor Ochrony Danych 578
Statut Gminy Międzyrzecz 21084
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 28023
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10945
Rejestry i ewidencje 9976
Petycje 3348
Zbiorcze informacje o petycjach 300
Zgromadzenia 1536
Rejestr zgromadzeń 312
Informacje nieudostępnione w BIP 8484
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1583
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7818
Oświadczenia majątkowe i inne 60465
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 42301
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 19612
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8594
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 11006
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7166
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9777
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7175
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7336
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11266
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7945
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7501
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4495
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7377
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7253
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7316
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7276
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6978
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2189
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1033
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 774
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 713
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 146045
Rok 2014 497230
Rok 2013 736969
Rok 2012 79769
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9284
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 796
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 4020
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 7052
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 11312
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8166
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 26538
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 35523
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 37525
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22067
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 298871
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 99977
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 44328
Uchwały podjęte 112243
Głosowania 377
Sprawozdania z wykonania uchwał 67488
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 2052
Gospodarka Komunalna 6060
Azbest 2018/2019 2391
Azbest 2018 1076
Azbest 2016/2017 13510
Azbest 2015/2016 9478
Azbest 2014/2015 17218
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 11098
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 60404
Deklaracja o wysokości opłaty 19812
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17500
Rejestr działalności regulowanej 28378
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9340
Zakres świadczenia usług 7952
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 11002
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 884
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 10562
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 22446
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 6692
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 7419
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 8744
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 4580
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 16540
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 19178
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 17105
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 23696
Administrowanie cmentarzem komunalnym 13586
Kanalizacja deszczowa 8004
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2714
Czyste powietrze 1975
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 100683
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 89024
Informacje, ogłoszenia 74643
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 55960
Konsultacje z mieszkańcami 11464
Obwieszczenia 430574
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 34
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 33026
Gminne Jednostki Oświatowe 17495
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 24511
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 2848
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1270
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 44158
Informacje ogólne 8604
Regulamin organizacyjny 7496
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 34974
Rodzina 500 5876
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 30397
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 8714
Statut 1806
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 26949
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7623
Statut 24945
Rejestr instytucji kultury 18830
Rejestr instytucji kultury 11045
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 35485
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 30447
Majątek spółek 8024
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1637
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 8381
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 771
Organizacje pozarządowe 233668
Zamówienia publiczne 13535
Przetargi 95128
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 13952
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 21868
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3389
Archiwum zamówień publicznych 5225
Akty prawne 845958
Aktualności 19027
Rejestr informacji o środowisku 27226
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 27508
Zewnętrzne 9032
Oświadczenia majątkowe 682445
Sprawy petentów 11341
Co i jak załatwić 77037
Wydziały 33557
Sprawy 43797
Wybory Samorządowe 2018 18296
Wybory ławników 7636
Unia Europejska 8687
Rewitalizacja 6690
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 1668

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1096662
Redakcja biuletynu 11983
Mapa serwisu 11119
Statystyki 11469
Kanały RSS 8170
Kontakt 102335
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu