Statystyki - Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 95681
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8434
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 43021
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 13316
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 89694
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 13173
Informacja za 2018 rok 213
Informacja za 2017 rok 1812
Informacja za 2016 rok 3003
Informacja za 2015 rok 3917
Informacja za 2014 rok 9385
Informacja za 2012 rok 12614
Informacja za 2013 rok 12124
Informacja za 2011 rok 13654
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10838
Informacja za 2018 266
Informacja za 2017 2310
Informacja za 2016 3725
Informacja za 2015 4205
Informacja za 2014 9460
Informacja za 2013 13458
Informacja za 2012 13228
Informacja za 2011 12699
Informacja za 2010 1297
Budżet Obywatelski 2459
Budżet Obywatelski 2017 2103
Budżet Obywatelski 2018 3176
Budżet Obywatelski 2019 1187
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 17385
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 6406
Komisje 4489
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9098
Przyjęcia interesantów 2849
Dyżury radnych 2724
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33274
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 5207
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 5368
Komisje 2796
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 9994
Przyjęcia interesantów 2526
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 28709
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2319
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2935
Obsługa interesantów 156289
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 58739
Wydział Planowania Przestrzennego 10036
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 8634
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 7722
Wydział Gospodarki Mieniem 12321
Wydział Gospodarki Komunalnej 11949
Wydział Finansowo-Budżetowy 8883
Wydział Spraw Obywatelskich 10490
Wydział Rozwoju Gospodarczego 7252
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7280
Urząd Stanu Cywilnego 21532
Audyt Wewnętrzny 7398
Wydział Realizacji Inwestycji 8426
Wydział Spraw Społecznych 3351
Inspektor Ochrony Danych 120
Statut Gminy Międzyrzecz 19722
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 26323
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 10192
Rejestry i ewidencje 9406
Petycje 2489
Zbiorcze informacje o petycjach 49
Zgromadzenia 1049
Rejestr zgromadzeń 206
Informacje nieudostępnione w BIP 8004
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1255
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 7308
Oświadczenia majątkowe i inne 56271
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 39728
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 18486
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8253
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 10214
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6870
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 9186
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6791
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6973
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 10492
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 7586
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7169
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4178
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7047
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6825
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7017
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6888
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6611
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1799
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 690
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 398
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 421
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 143114
Rok 2014 356541
Rok 2013 595259
Rok 2012 74874
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8976
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 1744
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 5491
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 9983
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 7691
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 25373
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 34052
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 36206
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 21133
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 268251
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 89502
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 40175
Uchwały podjęte 103928
Sprawozdania z wykonania uchwał 60157
Gospodarka Komunalna 5963
Azbest 2018 309
Azbest 2016/2017 11879
Azbest 2015/2016 8560
Azbest 2014/2015 16307
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 53210
Deklaracja o wysokości opłaty 18751
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15544
Rejestr działalności regulowanej 25408
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 8686
Zakres świadczenia usług 7360
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 9994
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 407
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 9417
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 19713
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 5907
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 6556
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 7615
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 3491
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 15314
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 16887
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 14577
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 20169
Administrowanie cmentarzem komunalnym 11967
Kanalizacja deszczowa 7266
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2043
Czyste powietrze 1327
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 94030
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 84840
Informacje, ogłoszenia 67232
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 52142
Konsultacje z mieszkańcami 8943
Obwieszczenia 387772
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 30814
Gminne Jednostki Oświatowe 16627
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 22573
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 1941
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 567
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 41851
Informacje ogólne 8239
Regulamin organizacyjny 7179
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 32201
Rodzina 500 4694
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 28362
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 7158
Statut 1451
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 24951
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7194
Statut 22804
Rejestr instytucji kultury 17581
Rejestr instytucji kultury 10416
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 32722
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 28046
Majątek spółek 7522
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1131
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 5659
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 392
Organizacje pozarządowe 206411
Zamówienia publiczne 10134
Przetargi 68773
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 10142
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12384
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2492
Archiwum zamówień publicznych 3811
Akty prawne 722298
Aktualności 17539
Rejestr informacji o środowisku 18942
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 25428
Zewnętrzne 8510
Oświadczenia majątkowe 586841
Sprawy petentów 10344
Co i jak załatwić 69932
Wydziały 27983
Sprawy 39314
Wybory Samorządowe 2018 1073
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 57731
Wybory do Parlamentu 2015 6624
Wybory ławników 6258
Unia Europejska 7283
Referendum ogólnokrajowe 6579
Rewitalizacja 4986
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 235

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 952929
Redakcja biuletynu 10933
Mapa serwisu 10034
Statystyki 10375
Kanały RSS 7252
Kontakt 93407
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu