ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 76273
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7130
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 35387
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10397
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 71950
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 10897
Informacja za 2016 rok 811
Informacja za 2015 rok 1838
Informacja za 2014 rok 7619
Informacja za 2013 rok 10563
Informacja za 2012 rok 10720
Informacja za 2011 rok 11456
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10148
Informacja za 2016 1241
Informacja za 2015 2326
Informacja za 2014 7764
Informacja za 2013 11583
Informacja za 2012 11329
Informacja za 2011 10940
Informacja za 2010 308
Budżet Obywatelski 108
Budżet Obywatelski 2017 96
Budżet Obywatelski 2018 97
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 11491
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4229
Komisje 2466
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4279
Przyjęcia interesantów 1739
Dyżury radnych 1615
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 13956
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3490
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3572
Komisje 1937
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5461
Przyjęcia interesantów 1612
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 18704
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1572
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 1938
Obsługa interesantów 131874
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 48104
Wydział Planowania Przestrzennego 8114
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7035
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6489
Wydział Gospodarki Mieniem 9289
Wydział Gospodarki Komunalnej 9634
Wydział Finansowo-Budżetowy 7057
Wydział Spraw Obywatelskich 8475
Wydział Rozwoju Gospodarczego 5794
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6174
Urząd Stanu Cywilnego 17067
Audyt Wewnętrzny 6039
Wydział Realizacji Inwestycji 6833
Wydział Spraw Społecznych 1676
Statut Gminy Międzyrzecz 14581
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 20414
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8541
Rejestry i ewidencje 7825
Petycje 11
Informacje nieudostępnione w BIP 6686
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 220
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6188
Oświadczenia majątkowe i inne 46960
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 33922
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 15422
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7147
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8159
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6023
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 7942
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 5934
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6000
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8438
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6518
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6362
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3344
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6156
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6089
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6164
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6026
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5734
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 842
Prawo lokalne 461
Zarządzenia Burmistrza 127107
Rok 2014 173571
Rok 2013 366438
Rok 2012 62537
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 7849
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 533
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 5013
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 5881
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 21746
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 30588
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 32974
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18247
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 200368
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 61760
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 29818
Uchwały podjęte 81975
Sprawozdania z wykonania uchwał 42058
Gospodarka Komunalna 5548
Azbest 2016/2017 3529
Azbest 2015/2016 5964
Azbest 2014/2015 14422
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 37562
Deklaracja o wysokości opłaty 15809
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11076
Rejestr działalności regulowanej 17577
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7183
Zakres świadczenia usług 5982
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8315
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7516
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 14660
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4532
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 4892
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5421
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1583
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 12527
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 10876
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9036
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 12664
Administrowanie cmentarzem komunalnym 8601
Kanalizacja deszczowa 5797
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 650
Czyste powietrze 185
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 75551
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 73486
Informacje, ogłoszenia 41085
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 41703
Konsultacje z mieszkańcami 2828
Obwieszczenia 282835
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 25508
Gminne Jednostki Oświatowe 13681
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 16823
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 100
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 36302
Informacje ogólne 7051
Regulamin organizacyjny 6093
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 26934
Rodzina 500 1863
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 23293
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 3065
Statut 453
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 20401
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6133
Statut 19291
Rejestr instytucji kultury 15205
Rejestr instytucji kultury 8402
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 26916
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 22670
Majątek spółek 6239
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1071
Zamówienia publiczne 1188
Przetargi 3220
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 769
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 292
Archiwum zamówień publicznych 253
Organizacje pozarządowe 154027
Akty prawne 542244
Aktualności 14837
Rejestr informacji o środowisku 5677
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22150
Zewnętrzne 7265
Sprawy petentów 8523
Co i jak załatwić 54367
Wydziały 17257
Sprawy 29128
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 50527
Wybory do Parlamentu 2015 3068
Wybory ławników 3975
Unia Europejska 5246
Referendum ogólnokrajowe 3954
Rewitalizacja 1827
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 719345
Redakcja biuletynu 9028
Mapa serwisu 8260
Statystyki 8324
Kanały RSS 5935
Kontakt 75898
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu