ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 79296
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7300
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 36944
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10738
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 74510
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11234
Informacja za 2017 rok 81
Informacja za 2016 rok 1070
Informacja za 2015 rok 1981
Informacja za 2014 rok 7751
Informacja za 2012 rok 10907
Informacja za 2013 rok 10666
Informacja za 2011 rok 11662
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10379
Informacja za 2017 148
Informacja za 2016 1625
Informacja za 2015 2542
Informacja za 2014 7905
Informacja za 2013 11730
Informacja za 2012 11578
Informacja za 2011 11085
Informacja za 2010 395
Budżet Obywatelski 760
Budżet Obywatelski 2017 495
Budżet Obywatelski 2018 1414
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 12524
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4570
Komisje 2771
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4630
Przyjęcia interesantów 1874
Dyżury radnych 1755
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 15855
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3737
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3803
Komisje 2017
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5696
Przyjęcia interesantów 1719
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 20165
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1665
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2101
Obsługa interesantów 136072
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 49845
Wydział Planowania Przestrzennego 8428
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7290
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6669
Wydział Gospodarki Mieniem 9735
Wydział Gospodarki Komunalnej 9991
Wydział Finansowo-Budżetowy 7348
Wydział Spraw Obywatelskich 8814
Wydział Rozwoju Gospodarczego 5979
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6332
Urząd Stanu Cywilnego 17947
Audyt Wewnętrzny 6225
Wydział Realizacji Inwestycji 7053
Wydział Spraw Społecznych 1890
Statut Gminy Międzyrzecz 15273
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 21344
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8708
Rejestry i ewidencje 8047
Petycje 135
Zgromadzenia 7
Informacje nieudostępnione w BIP 6854
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 332
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6380
Oświadczenia majątkowe i inne 48897
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 34882
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 15880
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7352
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8428
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6098
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8043
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6027
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6119
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8669
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6674
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6463
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3489
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6281
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6181
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6265
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6151
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5857
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 984
Prawo lokalne 464
Zarządzenia Burmistrza 130037
Rok 2014 182757
Rok 2013 379756
Rok 2012 63630
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 7963
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 1044
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 5700
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6105
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 22086
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 30892
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 33448
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18618
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 208673
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 65351
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 30653
Uchwały podjęte 84564
Sprawozdania z wykonania uchwał 43714
Gospodarka Komunalna 5652
Azbest 2016/2017 4643
Azbest 2015/2016 6282
Azbest 2014/2015 14669
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 39628
Deklaracja o wysokości opłaty 16172
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11503
Rejestr działalności regulowanej 17971
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7325
Zakres świadczenia usług 6149
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8485
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7698
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 15399
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4657
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5036
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5619
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1780
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 12913
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 11243
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9242
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 13387
Administrowanie cmentarzem komunalnym 8877
Kanalizacja deszczowa 5973
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 821
Czyste powietrze 274
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 79071
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 75808
Informacje, ogłoszenia 43850
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 43004
Konsultacje z mieszkańcami 3435
Obwieszczenia 297092
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 26607
Gminne Jednostki Oświatowe 14305
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 17696
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 319
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 37166
Informacje ogólne 7164
Regulamin organizacyjny 6234
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 27731
Rodzina 500 2208
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 24048
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 3765
Statut 563
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 21129
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6295
Statut 19854
Rejestr instytucji kultury 15611
Rejestr instytucji kultury 8587
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 27803
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 23534
Majątek spółek 6385
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 95
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1605
Zamówienia publiczne 2560
Przetargi 8208
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 2121
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 649
Archiwum zamówień publicznych 592
Organizacje pozarządowe 158950
Akty prawne 563421
Aktualności 15430
Rejestr informacji o środowisku 7042
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22675
Zewnętrzne 7377
Sprawy petentów 8893
Co i jak załatwić 56339
Wydziały 18170
Sprawy 29993
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 51592
Wybory do Parlamentu 2015 3548
Wybory ławników 4355
Unia Europejska 5617
Referendum ogólnokrajowe 4390
Rewitalizacja 2265
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 748247
Redakcja biuletynu 9351
Mapa serwisu 8567
Statystyki 8627
Kanały RSS 6168
Kontakt 78316
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu