ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019 46
Dane 14
Dane ogólne 111392
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9824
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 49981
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 15658
Raport o stanie gminy 192
Budżet Obywatelski 4643
Budżet Obywatelski 2017 3444
Budżet Obywatelski 2018 4486
Budżet Obywatelski 2019 3624
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 4588
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1661
Komisje 711
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 1147
Przyjęcia interesantów 626
Dyżury radnych 662
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 4838
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 1000
Kadencja 2014 - 2018 18942
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 8228
Komisje 6000
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 13834
Przyjęcia interesantów 3415
Dyżury radnych 3486
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 53240
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6534
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6935
Komisje 3607
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 13116
Przyjęcia interesantów 3110
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 36367
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2961
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3667
Obsługa interesantów 176422
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 109626
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 15408
Informacja za 2019 rok 198
Informacja za 2018 rok 1381
Informacja za 2017 rok 3375
Informacja za 2016 rok 4562
Informacja za 2015 rok 5408
Informacja za 2014 rok 10535
Informacja za 2012 rok 14033
Informacja za 2013 rok 13418
Informacja za 2011 rok 15346
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11141
Informacja za 2019 418
Informacja za 2018 2253
Informacja za 2017 3833
Informacja za 2016 5253
Informacja za 2015 5445
Informacja za 2014 10755
Informacja za 2013 15030
Informacja za 2012 14768
Informacja za 2011 14227
Informacja za 2010 1975
Sprawozdania finansowe 172
Sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 275
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 67719
Wydział Planowania Przestrzennego 11560
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 10060
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8838
Wydział Gospodarki Mieniem 15330
Wydział Gospodarki Komunalnej 13669
Wydział Finansowo-Budżetowy 10372
Wydział Spraw Obywatelskich 12131
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8710
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 8375
Urząd Stanu Cywilnego 24569
Audyt Wewnętrzny 8751
Wydział Realizacji Inwestycji 9673
Wydział Spraw Społecznych 4994
Inspektor Ochrony Danych 1070
Statut Gminy Międzyrzecz 23159
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 31060
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11765
Rejestry i ewidencje 10645
Petycje 4540
Zbiorcze informacje o petycjach 583
Zgromadzenia 2113
Rejestr zgromadzeń 392
Informacje nieudostępnione w BIP 9091
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1958
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8353
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 45179
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 21002
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 9057
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 12153
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7584
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10543
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7567
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7764
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 12355
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8432
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7923
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4879
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7761
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7684
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7711
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7641
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7438
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2581
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1492
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 1147
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 1156
Oświadczenia majątkowe i inne 64850
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 150123
Rok 2014 710097
Rok 2013 961790
Rok 2012 85614
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9684
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 2383
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 6064
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 8822
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 13014
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8720
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 28173
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 37192
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 39326
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 23338
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 339123
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 115841
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 50254
Uchwały podjęte 122341
Głosowania 1972
Sprawozdania z wykonania uchwał 77730
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 4290
Gospodarka Komunalna 6213
Azbest 2018/2019 5540
Azbest 2018 1980
Azbest 2016/2017 15143
Azbest 2015/2016 10666
Azbest 2014/2015 18441
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 13520
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 70388
Deklaracja o wysokości opłaty 21580
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20009
Rejestr działalności regulowanej 32867
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 10363
Zakres świadczenia usług 8714
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 12785
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1717
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 12094
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 27237
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7666
Dane o podmiocie odbierającym odpady. 8856
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 10565
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6065
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 18175
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 22857
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 21652
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 29955
Administrowanie cmentarzem komunalnym 16253
Kanalizacja deszczowa 9129
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 3584
Czyste powietrze 2998
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 107086
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 93226
Informacje, ogłoszenia 86038
Informacja przy zwalczaniu ASF 235
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 59565
Konsultacje z mieszkańcami 14428
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 35808
Gminne Jednostki Oświatowe 18735
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 27959
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 4062
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 2102
Obwieszczenia 506825
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 766
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 32773
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 46941
Informacje ogólne 9140
Regulamin organizacyjny 7948
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 10235
Statut 2107
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 29737
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 818
Statut 215
Rejestr instytucji kultury 20551
Rejestr instytucji kultury 12575
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 39011
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 33396
Majątek spółek 8764
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 2263
Aktualności 20522
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 37549
Rodzina 500 7150
Zamówienia publiczne 16969
Przetargi 169524
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 19484
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 32235
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4829
Archiwum zamówień publicznych 7168
Organizacje pozarządowe 271718
Rejestr informacji o środowisku 42516
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 29905
Zewnętrzne 9721
Oświadczenia majątkowe 790489
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 11405
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 1335
Akty prawne 1077478
Sprawy petentów 12418
Co i jak załatwić 87224
Wydziały 40925
Sprawy 50693
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8431
Wybory Samorządowe 2018 26634
Wybory ławników 9435
Unia Europejska 10222
Rewitalizacja 8703
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 3342

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1352525
Redakcja biuletynu 13055
Mapa serwisu 12182
Statystyki 12515
Kanały RSS 9185
Kontakt 114041
« powrót do poprzedniej strony