ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 105130
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9244
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 47931
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 14646
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 101725
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14544
Informacja za 2018 rok 955
Informacja za 2017 rok 2790
Informacja za 2016 rok 4047
Informacja za 2015 rok 4968
Informacja za 2014 rok 10143
Informacja za 2012 rok 13572
Informacja za 2013 rok 12991
Informacja za 2011 rok 14779
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 11024
Informacja za 2018 1660
Informacja za 2017 3366
Informacja za 2016 4797
Informacja za 2015 5002
Informacja za 2014 10329
Informacja za 2013 14503
Informacja za 2012 14295
Informacja za 2011 13690
Informacja za 2010 1740
Budżet Obywatelski 3967
Budżet Obywatelski 2017 2975
Budżet Obywatelski 2018 4075
Budżet Obywatelski 2019 2849
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2018 - 2023 2826
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2018-2023 1011
Komisje 399
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 511
Przyjęcia interesantów 352
Dyżury radnych 376
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 2195
Burmistrz Międzyrzecza 2018-2023 634
Kadencja 2014 - 2018 18855
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 7637
Komisje 5461
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 12145
Przyjęcia interesantów 3231
Dyżury radnych 3264
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 46881
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 6145
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 6380
Komisje 3308
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 11749
Przyjęcia interesantów 2923
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 33826
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 2748
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 3411
Obsługa interesantów 169738
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 64777
Wydział Planowania Przestrzennego 11055
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 9632
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 8473
Wydział Gospodarki Mieniem 14287
Wydział Gospodarki Komunalnej 13143
Wydział Finansowo-Budżetowy 9918
Wydział Spraw Obywatelskich 11600
Wydział Rozwoju Gospodarczego 8283
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 7999
Urząd Stanu Cywilnego 23554
Audyt Wewnętrzny 8355
Wydział Realizacji Inwestycji 9234
Wydział Spraw Społecznych 4437
Inspektor Ochrony Danych 762
Statut Gminy Międzyrzecz 21711
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 28804
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 11267
Rejestry i ewidencje 10231
Petycje 3771
Zbiorcze informacje o petycjach 397
Zgromadzenia 1750
Rejestr zgromadzeń 351
Informacje nieudostępnione w BIP 8700
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1731
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 8028
Oświadczenia majątkowe i inne 61963
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 43357
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 20111
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 8742
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 11423
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 7322
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 10045
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 7335
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 7503
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 11619
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 8111
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 7665
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 4650
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 7531
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 7417
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 7472
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 7420
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 7144
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 2334
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 1221
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Międzyrzecz 907
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Międzyrzecz na lata 2016 - 2030 865
Prawo lokalne 477
Zarządzenia Burmistrza 146960
Rok 2014 572555
Rok 2013 815742
Rok 2012 81836
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 9400
Podatki i opłaty obowiązujące w 2019 roku 1379
Podatki i opłaty obowiązujące w 2018 roku 4754
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 7623
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 11881
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 8342
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 27106
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 36132
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 38124
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 22524
Sesje Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 312683
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 105322
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 46394
Uchwały podjęte 115769
Głosowania 737
Sprawozdania z wykonania uchwał 71128
Transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 2601
Gospodarka Komunalna 6103
Azbest 2018/2019 3374
Azbest 2018 1380
Azbest 2016/2017 14076
Azbest 2015/2016 9883
Azbest 2014/2015 17613
Gospodarka odpadami 0
Informacje dla mieszkańców gminy 11571
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 63427
Deklaracja o wysokości opłaty 20390
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18178
Rejestr działalności regulowanej 29674
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 9686
Zakres świadczenia usług 8234
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 11582
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1152
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 11063
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 23731
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 7048
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 7910
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 9368
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5057
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 17074
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 20435
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 18779
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 25629
Administrowanie cmentarzem komunalnym 14387
Kanalizacja deszczowa 8401
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 2999
Czyste powietrze 2309
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 103258
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 90558
Informacje, ogłoszenia 78267
Informacja przy zwalczaniu ASF 15
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 57284
Konsultacje z mieszkańcami 12489
Obwieszczenia 454446
Obwieszczenia - Prawo Łowieckie 214
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 33987
Gminne Jednostki Oświatowe 17910
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 25362
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 3266
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz w roku szkolnym 2018/2019 1679
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 45003
Informacje ogólne 8762
Regulamin organizacyjny 7646
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 35903
Rodzina 500 6334
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 31241
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 9236
Statut 1922
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 27761
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 7826
Statut 25805
Rejestr instytucji kultury 19357
Rejestr instytucji kultury 11415
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 36778
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 31456
Majątek spółek 8268
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 1836
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 9471
Skład Młodzieżowej Rady Miasta 992
Organizacje pozarządowe 246372
Zamówienia publiczne 15363
Przetargi 116320
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 16139
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 25129
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3908
Archiwum zamówień publicznych 5901
Akty prawne 920112
Aktualności 19583
Rejestr informacji o środowisku 31803
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 28389
Zewnętrzne 9288
Oświadczenia majątkowe 719408
Sprawy petentów 11767
Co i jak załatwić 80657
Wydziały 36067
Sprawy 46249
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 566
Wybory Samorządowe 2018 21021
Wybory ławników 8227
Unia Europejska 9256
Rewitalizacja 7371
Archiwalny BIP 0
Ochrona danych osobowych/RODO 2239

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1176194
Redakcja biuletynu 12410
Mapa serwisu 11513
Statystyki 11888
Kanały RSS 8551
Kontakt 106617
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu