ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 80908
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7372
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 37568
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 10953
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 76210
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11460
Informacja za 2017 rok 181
Informacja za 2016 rok 1215
Informacja za 2015 rok 2097
Informacja za 2014 rok 7886
Informacja za 2012 rok 11047
Informacja za 2013 rok 10772
Informacja za 2011 rok 11782
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10437
Informacja za 2017 261
Informacja za 2016 1799
Informacja za 2015 2656
Informacja za 2014 8005
Informacja za 2013 11853
Informacja za 2012 11758
Informacja za 2011 11239
Informacja za 2010 444
Budżet Obywatelski 969
Budżet Obywatelski 2017 597
Budżet Obywatelski 2018 1551
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 13059
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 4724
Komisje 2941
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 4954
Przyjęcia interesantów 1948
Dyżury radnych 1825
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 16852
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 3844
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 3916
Komisje 2059
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6021
Przyjęcia interesantów 1766
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 20826
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1728
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2173
Obsługa interesantów 138082
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 50673
Wydział Planowania Przestrzennego 8570
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7427
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6764
Wydział Gospodarki Mieniem 10022
Wydział Gospodarki Komunalnej 10203
Wydział Finansowo-Budżetowy 7481
Wydział Spraw Obywatelskich 8993
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6074
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6416
Urząd Stanu Cywilnego 18435
Audyt Wewnętrzny 6340
Wydział Realizacji Inwestycji 7178
Wydział Spraw Społecznych 2025
Statut Gminy Międzyrzecz 15716
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 21788
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8825
Rejestry i ewidencje 8186
Petycje 211
Zgromadzenia 52
Informacje nieudostępnione w BIP 6945
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 410
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6483
Oświadczenia majątkowe i inne 49547
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 35380
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 16135
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7446
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8600
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6163
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8120
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6082
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6195
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 8805
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6754
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6523
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3546
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6354
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6231
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6342
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6230
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 5924
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1055
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 14
Prawo lokalne 465
Zarządzenia Burmistrza 131529
Rok 2014 196096
Rok 2013 390636
Rok 2012 64495
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8049
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 1335
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 6058
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6259
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 22379
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 31158
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 33661
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 18851
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 213945
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 67674
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 31380
Uchwały podjęte 86395
Sprawozdania z wykonania uchwał 45208
Gospodarka Komunalna 5689
Azbest 2016/2017 5217
Azbest 2015/2016 6431
Azbest 2014/2015 14811
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 40799
Deklaracja o wysokości opłaty 16389
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11683
Rejestr działalności regulowanej 18574
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7415
Zakres świadczenia usług 6263
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8570
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 7829
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 15781
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4723
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5136
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 5745
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1906
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 13088
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 11656
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 9498
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 13975
Administrowanie cmentarzem komunalnym 9089
Kanalizacja deszczowa 6096
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 919
Czyste powietrze 331
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 80580
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 76925
Informacje, ogłoszenia 45886
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 43775
Konsultacje z mieszkańcami 3847
Obwieszczenia 303783
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 27012
Gminne Jednostki Oświatowe 14531
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 18092
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 469
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 37669
Informacje ogólne 7249
Regulamin organizacyjny 6316
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 28164
Rodzina 500 2444
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 24409
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 4186
Statut 626
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 21523
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6377
Statut 20181
Rejestr instytucji kultury 15820
Rejestr instytucji kultury 8701
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 28231
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 23954
Majątek spółek 6481
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 140
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 1940
Zamówienia publiczne 3467
Przetargi 12642
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 2732
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 785
Archiwum zamówień publicznych 745
Organizacje pozarządowe 162284
Akty prawne 574943
Aktualności 15664
Rejestr informacji o środowisku 7629
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 22945
Zewnętrzne 7448
Sprawy petentów 9089
Co i jak załatwić 57525
Wydziały 18828
Sprawy 30665
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 52222
Wybory do Parlamentu 2015 3821
Wybory ławników 4562
Unia Europejska 5794
Referendum ogólnokrajowe 4547
Rewitalizacja 2550
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 764472
Redakcja biuletynu 9538
Mapa serwisu 8735
Statystyki 8800
Kanały RSS 6289
Kontakt 79611
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu