ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Dane 14
Dane ogólne 83596
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7508
e-urząd 0
Gmina Międzyrzecz 1
Samorząd gminny 38461
Majątek publiczny Gminy Międzyrzecz 11429
Budżet Gminy Międzyrzecz 4
Informacje dotyczące budżetu 78515
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11827
Informacja za 2017 rok 312
Informacja za 2016 rok 1471
Informacja za 2015 rok 2323
Informacja za 2014 rok 8102
Informacja za 2012 rok 11276
Informacja za 2013 rok 10953
Informacja za 2011 rok 12046
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 10503
Informacja za 2017 477
Informacja za 2016 2058
Informacja za 2015 2921
Informacja za 2014 8225
Informacja za 2013 12115
Informacja za 2012 11988
Informacja za 2011 11473
Informacja za 2010 586
Budżet Obywatelski 1178
Budżet Obywatelski 2017 802
Budżet Obywatelski 2018 1732
Rodzina 500 0
Organy 4
Kadencja 2014 - 2018 13937
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2014-2018 5057
Komisje 3202
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 5671
Przyjęcia interesantów 2076
Dyżury radnych 1946
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 19286
Burmistrz Międzyrzecza 2014-2018 4057
Kadencja 2010 - 2014 2
Rada Miejska w Międzyrzeczu 2010-2014 4154
Komisje 2176
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej 6738
Przyjęcia interesantów 1887
Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone odpowiedzi 22195
Informacje i ogłoszenia Rady Miejskiej 1830
Burmistrz Międzyrzecza 2002-2014 2308
Obsługa interesantów 141076
Urząd Miejski 1
Organizacja urzędu 52087
Wydział Planowania Przestrzennego 8843
Wydział Organizacyjno-Administracyjny 7629
Stanowisko ds. przeciwdziałania patologiom społecznym, zdrowia i opieki społecznej 6932
Wydział Gospodarki Mieniem 10425
Wydział Gospodarki Komunalnej 10533
Wydział Finansowo-Budżetowy 7713
Wydział Spraw Obywatelskich 9285
Wydział Rozwoju Gospodarczego 6256
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego 6561
Urząd Stanu Cywilnego 19005
Audyt Wewnętrzny 6482
Wydział Realizacji Inwestycji 7368
Wydział Spraw Społecznych 2229
Statut Gminy Międzyrzecz 16378
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 22523
Godziny urzędowania 0
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 9048
Rejestry i ewidencje 8389
Petycje 448
Zgromadzenia 138
Informacje nieudostępnione w BIP 7110
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 561
Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 6631
Oświadczenia majątkowe i inne 50604
Zamierzenia gminy i prognozy 5
Plan pracy Rady Miejskiej 36018
Plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 16507
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 7577
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego Gminy Międzyrzecz 8873
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2007-2013 6281
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 8267
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2013 6191
Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2004-2013 6324
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz 9082
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Terenów Wiejskich Gminy Międzyrzecz na lata 2008-2013 6893
Plan Odnowy Miejscowości Gorzyca na lata 2009-2016 6616
Plan Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011–2018 3640
Program aktywności lokalnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2013 6484
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Międzyrzecz na lata 2010-2015 6350
Program gospodarki wodno-ściekowej w Międzyrzeczu 6461
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016 6346
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 6023
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020 1180
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz 86
Prawo lokalne 471
Zarządzenia Burmistrza 133554
Rok 2014 217478
Rok 2013 424041
Rok 2012 66449
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego 8221
Podatki i opłaty obowiązujące w 2017 roku 2006
Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 roku 6720
Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 roku 6509
Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 roku 22910
Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 roku 31678
Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 roku 34004
Akty prawa miejscowego 1
Rok 2012 19246
Uchwały Rady Miejskiej 6
Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej 222996
Projekty uchwał 1
Projekty Burmistrza Międzyrzecza 71220
Projekty Komisji Rady i Radnych Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 32651
Uchwały podjęte 89247
Sprawozdania z wykonania uchwał 47646
Gospodarka Komunalna 5746
Azbest 2016/2017 6216
Azbest 2015/2016 6754
Azbest 2014/2015 15053
Gospodarka odpadami 0
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 42678
Deklaracja o wysokości opłaty 16753
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12050
Rejestr działalności regulowanej 20192
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz 7617
Zakres świadczenia usług 6454
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 8808
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8091
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 16317
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 4895
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady. 5348
Informacja o osiągniętych przez Gminę Międzyrzecz oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają 6024
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2142
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 0
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 13433
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (lokale stałe) 12496
Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony (lokale socjalne) 10172
Informacja dot. oceny jakości wody Miasta i Gminy Międzyrzecz 14887
Administrowanie cmentarzem komunalnym 9550
Kanalizacja deszczowa 6274
Plan zachowania i odtwarzania zadrzewień liniowych gminy Międzyrzecz 1109
Czyste powietrze 454
Przetargi i ogłoszenia 5
Opłata skarbowa 82572
Przetargi dot. nieruchomości i ruchomości 78330
Informacje, ogłoszenia 48967
Ogłoszenia dot. pracy organizowane przez Urząd Miejski 44840
Konsultacje z mieszkańcami 4673
Obwieszczenia 315348
Gminny Zespół Oświaty 2
Statut 27613
Gminne Jednostki Oświatowe 14900
Praca w GZO oraz konkursy na dyrektorów placówek oświatowych 18745
Dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz i statystycznej liczby dzieci w tych przedszkolach 707
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku 3
Statut MOSiW 38363
Informacje ogólne 7401
Regulamin organizacyjny 6442
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Informacje ogólne 28813
Rodzina 500 2779
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu 24952
Zakład Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu 0
Informacje ogólne 4715
Statut 758
Międzyrzecki Ośrodek Kultury 22131
Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fotyfikacji i Nietoperzy w Pniewie 0
Informacje ogólne 6492
Statut 20637
Rejestr instytucji kultury 16062
Rejestr instytucji kultury 8956
Jednostki pomocnicze 0
Sołectwa Gminy Międzyrzecz 28926
Spółki z udziałem Gminy 5
Spółki prawa handlowego 24581
Majątek spółek 6618
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek gminnych 259
Młodzieżowa Rada Miejska w Międzyrzeczu 0
Informacje dotyczące sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej 2352
Zamówienia publiczne 4491
Przetargi 21691
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 3669
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1038
Archiwum zamówień publicznych 1127
Organizacje pozarządowe 168342
Akty prawne 592753
Aktualności 15970
Rejestr informacji o środowisku 8842
Archiwum RIOŚ - dane do 31.12.2015 r. 0
Kontrole 0
Wewnętrzne 23363
Zewnętrzne 7621
Oświadczenia majątkowe 460388
Sprawy petentów 9335
Co i jak załatwić 59462
Wydziały 20147
Sprawy 32220
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 53200
Wybory do Parlamentu 2015 4295
Wybory ławników 4832
Unia Europejska 6026
Referendum ogólnokrajowe 4887
Rewitalizacja 2937
Archiwalny BIP 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 791731
Redakcja biuletynu 9742
Mapa serwisu 8930
Statystyki 9121
Kanały RSS 6444
Kontakt 81784
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu