ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 11:25:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
Informacje w sprawie wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dla mieszkańców miejscowości położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków znajdują się również w informacjach z 2016 roku.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-62/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 28 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związkuz z niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 3. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii dla osób sprzedających na targowisku produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z własnego gospodarstwa wraz z wzorem wniosku o rejestrację działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego 
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres 1 roku (Zarządzenie Nr Z–53/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–50/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawnienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–35/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 18 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–40/2017),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–41/2017),
  - nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–42/2017),
  - lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–43/2017),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–44/2017).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dn. 10.05.2017 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 9. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2017 r. nowych ognisk WŁOŚNICY u dzików
 10. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia choroby ASF w stadach świń i dzików w powiecie Międzyrzeckim.
 11. Materiały informacyjno-szkoleniowe przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia choroby ASF w stadach świń i dzików w powiecie Międzyrzeckim.
 12. Wzory dokumentów niezbędne do wypłaty odszkodowań rolnikom.
 13. Informacja dla rolników - w związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków oraz ujemnych skutków przezimowania, które mogły wystąpić w gospodarstwach rolnych lub działach spoecjalnych produkcji rolnej, Urząd Miejski w Międzyrzeczu porosi o udzielenie informacji o skali wystąpienia takich szkód.
 14. Interpretacja MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dotyczące przepisu rozporządzenia MRiRW z 04.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722)
 15. Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  Rozporządzenie
  Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii
 16. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 24.03.2017 r.
 17. Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zapewnienia dostępu do wybiegu kurom nioskom oraz brojlerom kurzym utrzymywanym w systemie wolnowybiegowym przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed rozprzestrzenieniem się wysoce zjadliwej grypie ptaków:
  - dokument,
  - link do strony z informacją.
 18. Wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnyh zwierząt, w tym pobierania prób do badań monitorowych od zwierząt gospodarskich, prowadzenia obsewracji zwierząt w kierunku wścieklizny, wystawiania świadectw zdrowiadla zwierząt gospodarskich przeznaczonych do uboju za pośrednictwem fim skupujących lub od innych gospodarstw w obrocie krajowym a także wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwirząt rzeźnych i mięsa oraz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz mięsa zwirząt łownych przeznaczonego na potrzeby własne posiadaczy.
 19. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu w związku z wygaszeniem stref zapowietrznych i zagrożonych od ogniska HPA1 w powiecie gorzowskim.
 20. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2017 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 02 marca 2017 roku wraz z załącznikami.

  Wynik konkursu
 21. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu - "Informacja dla posiadaczy drobiu i innego ptactwa w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków" - pliki: pismo, apel, zgłoszenie, wykaz
 22. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego (Zarządzenie Nr Z–21/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 23. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu - "Informacja dla posiadaczy drobiu i innego ptactwa w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków" - stan na 17.02.2017 r.
 24. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzającą ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządaowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 23 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r. w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu - zostały wyłożone do publicznego wglądu protokoły przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz.
 25. WYTYCZNE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Międzyrzeczu dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne lub inne ptactwo, położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
 26. Informacje na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
 27. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII dotycząca sposobu oczyszczania i odkażania pomieszczeń przebywania ptaków zakażonych wysoce zjadliwą grypą ptaków
 28. INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków - zalecenia
 29. INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU o sposobie odkażania obornika, ściółki i gnojowicy
 30. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  projekt uchwały
  załacznik graficzny
 31. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Powyższe rozporządzenie określa obowiązujące zakazy i nakazy.
 32. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Gorzyca
 33. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Międzyrzecz przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i zaprasza do składania ofert. do pobrania:  zarządzenieogłoszenie do zarządzeniazobowiązanie,  oświadczenie, oferta za realizację zadania publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 11:25:56
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 11:27:37
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 21:19:24
Artykuł był wyświetlony: 2069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 08:40:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  udziału 1/7 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Rańsku na terenie gminy Pszczew, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie Nr Z–111/2016),
  nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–112/2016),
  nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–113/2016).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 29 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 2. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowiska opiekunów świetlic środowiskowych wsparcia dziennego w miejscowościach Bukowiec i Wyszanowo.
 3. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dla mieszkańców miejscowości położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-109/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat (Zarządzenie Nr Z-110/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-97/2016 z dnia 07 listopada 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-98/2016 z dnia 07 listopada 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 08 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–88/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-86/2016 z dnia 04 października 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 05 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–87/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 04 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz udziałów w działkach gruntu położonych w obrębie 2 m. Międzyrzecz przeznaczonych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 26 października 2098 r. w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali w budynku położonym przy ul. Chłodnej 3 w Międzyrzeczu (dz. nr ewid. 404/3) w udziałach związanych z tymi lokalami (Zarządzenie Nr Z–78/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 14 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-79/2016 z dnia 15 września 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2016 roku (Zarządzenie Nr Z-80/2016 z dnia 15 września 2016 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 15 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 11. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–66/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 05 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 12. INFORMACJA                                Międzyrzecz, dnia 02.08.2016r.
  Informuję, zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr CXVII/336/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 lipca 2010 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Wszystkich zainteresowanych kształtem uchwały zachęcam do czynnego udziału w pracach i w związku z tym proszę o składanie wniosków do projektu uchwały budżetowej do dnia 30 września 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
  Burmistrz Międzyrzecz Remigiusz Lorenz
 13. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1). nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z–63/2016),
  2). nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–64/2016).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 28 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–52/2016).
 15. Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-47/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-48/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 06 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-42/2016 z dnia 23 maja 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 24 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat (Zarządzenie Nr Z-37/2016 z dnia 04 maja 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 04 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-35/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–34/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. INFORMACJA O WYBORACH. Na mocy uchwały Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej w Sołectwie Kursko oraz Zarządzenia Nr Z–33/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania drugiego zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej w Sołectwie Kursko - zarządzono wybory uzupełniające członków rady sołeckiej w Sołectwie Kursko.
  Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Sali wiejskiej w Kursku, zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku. 
 22. ZAWIADOMIENIE. W związku z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2015 r., poz. 187 z póź.zm.), informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w uprawach w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (sekretariat), w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku (czwartku).
  Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r.
 23. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-29/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-30/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 05 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 24. KOMUNIKAT – Burmistrz Międzyrzecza informuję, że wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz     w ramach „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”, dotyczące niżej wymienionych nieruchomości :
  1.Bukowiec 42a
  2.Wysoka 29
  3.Międzyrzecz, ul. Winnica 10
  4.Kalsko 48
  5.Żółwin 25
  zakwalifikowały się do realizacji w 2016r.
  Natomiast nieruchomość:
  1. Gorzyca 12
  wpisana została na listę rezerwową.
  Międzyrzecz, 31.03.2016
 25. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2016 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 04 marca 2016 rokuZałącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie ofertZałącznik nr 2 - oferta.

  Wynik przeprowadzonego postępowania konkursowego - zobacz tutaj.
 26. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-13/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-20/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.)
  - nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (Zarządzenie nr Z–21/2016 z dnia
  01 marca 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 01 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 27. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwały Nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko oraz Zarządzenia Nr Z–14/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyborów Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko zarządzono wybory Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko.
  Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Kursku, zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku. 
 28. Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania patronatu przez Burmistrza Międzyrzecza.
  Załącznik Nr 1 - Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Międzyrzecza
  Załącznik Nr 2 - Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronem Burmistrza Międzyrzecza
  Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronem Burmistrza Międzyrzecza
 29. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwały Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna oraz Zarządzenia Nr Z–140/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna i Zarządzenia Nr Z-2/2016 Burmistrza Międzyrzecza w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – zarządzono wybory sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna.
  Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 03 lutego 2016r. o godz. 18.00 w świetlicy Remizy OPS Kęszyca Leśna, zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku. 
 30. Międzyrzecz, dnia 04 stycznia 2016 r. WSS.423.1.2016
  Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż do dnia 31 stycznia 2016 r. można składać wnioski o przyznawanie stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium na 2016 r. należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wyniki sportowe uzyskane w roku 2015. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży określone zostały uchwałą nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. Wnioski, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pok. 201 w godzinach pracy Urzędu.
  Załączniki:
  - uchwała nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
  - wzór wniosku
  - informacja
 31. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Z-145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.),
  - w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowych dzierżawców (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Z-145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.),
  - w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowego dzierżawcy (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Z-145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.),
  - w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Załącznik do Zarządzenia Nr Z-146/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 05 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 08:40:18
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 08:40:22
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 14:39:59
Artykuł był wyświetlony: 4297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-23 14:05:36

INFORMACJE 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-08 14:23:11

INFORMACJE 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-04 16:44:04

INFORMACJE 2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-17 16:53:51
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu