ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-16 13:30:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że w Urządzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 11.12.2018 r. do 11.01.2019 r. w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu - zostały wyłożone do publicznego wglądu protokoły przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz. 
 2. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3  lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-9/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 05 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-116/2018 z dnia 09 listopada 2018r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 14 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony od dnia 14 listopada 2018 r. na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl
 4. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–109/2018),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–110/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-108/2018 z dnia 19 października 2018r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 23 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony jest na stronie internetowej: bip.miedzyrzecz.pl.
 6. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-94/2018),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-95/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu  28 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 7. Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018
 8. OBWIESZCZENIE O POWSZECHNEJ DERATYZACJI. Na podstawie § 27 ust. 3 uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia Burmistrz Międzyrzecza, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
  1.
  Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi w miejscowości Międzyrzecz: ul. Chłodnej, ul. Garncarskiej, ul. Młyńskiej, ul. Podzamcze, powinni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach 10.09.2018 r. do 30.09.2018r.
  2. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu przez Ministra Zdrowia dostępnych w handlu.
  3. Właściciele i użytkownicy wykonujący zabieg we własnym zakresie zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji wg wskazań podanych na opakowaniach środków biobójczych w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, komórkach ,piwnicach ,budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone środki deratyzacyjne powinny być  oznakowane znakami i napisami.
  4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienionych w pkt. 1 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni
  5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczyć dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
  6. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu oraz Burmistrz Międzyrzecza
 9. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-87/2018),
  - wykaz części nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-88/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu  31 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 10. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-78/2018),
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-77/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu  18 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 11. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie wsi Bobowicko przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-66/2018).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 12. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-61/2018),
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-62/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 14.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 13. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ w okresie od dnia 07.06.2018r. do dnia 06.06.2021r.
 14. Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej; załącznik - oświadczenie
 15. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-43/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 26.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-42/2018),
  - nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-41/2018). 
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 24.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-35/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 29.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2018),
  - nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 27.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 09 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 20. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2018 roku
  Pliki do pobrania: Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 13 lutego 2018 roku wraz z załącznikami.
  Wynik konkursu: ogłoszenie
 21. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu przekazuje plan badań monitoringowych bydła w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy bydła w 2018 r.
 22. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–12/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 23. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Załączniki edytowalne: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
 24. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  projekt uchwały
 25. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–5/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 16 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2018-01-16 13:30:12
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 13:30:20
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2018-12-13 18:45:17
Artykuł był wyświetlony: 2728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 11:25:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
Informacje w sprawie wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dla mieszkańców miejscowości położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków znajdują się również w informacjach z 2016 roku.
 
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu nieograniczonego (Zarządzenie Z-100/2017),
  - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Z-101/2017).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 07 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 2. Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-95/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-96/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 21 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związkuz z niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) dotycząca zabezpieczeń przed wystąpienień ognisk i potencjalnym ich rozaprzestrzenieniem. 
  Plakat dla podróżnych.
  Ulotka dla myśliwego.
  Ulotka dla rolnika.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Międzyrzeczu w sprawie organizacji szkoleń w zakresie grypy pkatów.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Międzyrzeczu dotyczące procedur związanych z grypą ptaków HPAI. Ulotka.
 7. Rozporządzenie Nr 01/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dn. 30.10.2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-86/2017 z dnia 19 października 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 2 lat (Zarządzenie Nr Z-87/2017 z dnia 19 października 2017 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 20 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-83/2017 z dnia 13 października 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 31 grudnia 2020 r. (Zarządzenie Nr Z-84/2017 z dnia 13 października 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 22 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr Z-85/2017 z dnia 13 października 2017 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 10. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dn. 13.10.2017 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 11. Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji opieków świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Gorzyca, Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na to stanowisko.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie Nr Z-72/2017 z dnia 07 września 2017 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 08 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 13. OGŁOSZENIE – PRZYCZYNY POŁĄCZENIA INSTYTUCJI KULTURYWSS.0123.1.2017
  Utworzenie jednej instytucji kultury umożliwi efektywne planowanie i organizacji pracy, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej. Pozwoli również na ułatwienie i zintegrowanie współdziałania między poszczególnymi formami organizacyjnymi prowadzenia działalności kulturalnej, w tym umożliwienie lepszego wykorzystania kadry wyspecjalizowanej w prowadzeniu działalności kulturalnej do pracy przy realizacji zróżnicowanych zadań nowopowstałej instytucji kultury oraz stworzenie szansy na wymianę doświadczeń między pracownikami. Ponadto, możliwe będzie prowadzenie jednolitej obsługi organizacyjnej i marketingowej (m.in. reklamy, strona internetowa) przedsięwzięć organizowanych przez MOK.
  Połączenie sprawi, że nowa instytucja kultury będzie posiadała znaczny potencjał, co może przełożyć się na możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. środków unijnych) oraz współpracy z innymi instytucjami (w tym zagranicznymi). Skuteczniejszy stanie się również nadzór nad nowopowstałą instytucją kultury przez jej organizatora (Gminę Międzyrzecz).
  Połączenie instytucji może zatem przyczynić się do jeszcze bardziej gospodarnego wykorzystywania środków publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu realizowanych zadań z zakresu kultury (lub nawet poprawy w tym zakresie).
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-62/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 28 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 15. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związkuz z niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 16. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii dla osób sprzedających na targowisku produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z własnego gospodarstwa wraz z wzorem wniosku o rejestrację działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego 
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres 1 roku (Zarządzenie Nr Z–53/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–50/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawnienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–35/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 18 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–40/2017),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–41/2017),
  - nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–42/2017),
  - lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–43/2017),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–44/2017).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dn. 10.05.2017 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 22. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2017 r. nowych ognisk WŁOŚNICY u dzików
 23. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia choroby ASF w stadach świń i dzików w powiecie Międzyrzeckim.
 24. Materiały informacyjno-szkoleniowe przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia choroby ASF w stadach świń i dzików w powiecie Międzyrzeckim.
 25. Wzory dokumentów niezbędne do wypłaty odszkodowań rolnikom.
 26. Informacja dla rolników - w związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków oraz ujemnych skutków przezimowania, które mogły wystąpić w gospodarstwach rolnych lub działach spoecjalnych produkcji rolnej, Urząd Miejski w Międzyrzeczu porosi o udzielenie informacji o skali wystąpienia takich szkód.
 27. Interpretacja MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dotyczące przepisu rozporządzenia MRiRW z 04.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722)
 28. Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  Rozporządzenie
  Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii
 29. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 24.03.2017 r.
 30. Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zapewnienia dostępu do wybiegu kurom nioskom oraz brojlerom kurzym utrzymywanym w systemie wolnowybiegowym przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed rozprzestrzenieniem się wysoce zjadliwej grypie ptaków:
  - dokument,
  - link do strony z informacją.
 31. Wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnyh zwierząt, w tym pobierania prób do badań monitorowych od zwierząt gospodarskich, prowadzenia obsewracji zwierząt w kierunku wścieklizny, wystawiania świadectw zdrowiadla zwierząt gospodarskich przeznaczonych do uboju za pośrednictwem fim skupujących lub od innych gospodarstw w obrocie krajowym a także wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwirząt rzeźnych i mięsa oraz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz mięsa zwirząt łownych przeznaczonego na potrzeby własne posiadaczy.
 32. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu w związku z wygaszeniem stref zapowietrznych i zagrożonych od ogniska HPA1 w powiecie gorzowskim.
 33. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2017 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 02 marca 2017 roku wraz z załącznikami.

  Wynik konkursu
 34. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu - "Informacja dla posiadaczy drobiu i innego ptactwa w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków" - pliki: pismo, apel, zgłoszenie, wykaz
 35. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego (Zarządzenie Nr Z–21/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 36. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu - "Informacja dla posiadaczy drobiu i innego ptactwa w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków" - stan na 17.02.2017 r.
 37. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzającą ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządaowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 23 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r. w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu - zostały wyłożone do publicznego wglądu protokoły przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz.
 38. WYTYCZNE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Międzyrzeczu dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne lub inne ptactwo, położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
 39. Informacje na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
 40. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII dotycząca sposobu oczyszczania i odkażania pomieszczeń przebywania ptaków zakażonych wysoce zjadliwą grypą ptaków
 41. INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków - zalecenia
 42. INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU o sposobie odkażania obornika, ściółki i gnojowicy
 43. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  projekt uchwały
  załacznik graficzny
 44. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Powyższe rozporządzenie określa obowiązujące zakazy i nakazy.
 45. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Gorzyca
 46. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Międzyrzecz przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i zaprasza do składania ofert. do pobrania:  zarządzenieogłoszenie do zarządzeniazobowiązanie,  oświadczenie, oferta za realizację zadania publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 11:25:56
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 11:27:37
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 14:08:11
Artykuł był wyświetlony: 6008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-05 08:40:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  udziału 1/7 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Rańsku na terenie gminy Pszczew, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie Nr Z–111/2016),
  nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–112/2016),
  nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–113/2016).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 29 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 2. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowiska opiekunów świetlic środowiskowych wsparcia dziennego w miejscowościach Bukowiec i Wyszanowo.
 3. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dla mieszkańców miejscowości położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-109/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 10 lat (Zarządzenie Nr Z-110/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-97/2016 z dnia 07 listopada 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-98/2016 z dnia 07 listopada 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 08 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–88/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 7. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-86/2016 z dnia 04 października 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 05 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–87/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 04 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz udziałów w działkach gruntu położonych w obrębie 2 m. Międzyrzecz przeznaczonych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) do oddania w użytkowanie wieczyste do dnia 26 października 2098 r. w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokali w budynku położonym przy ul. Chłodnej 3 w Międzyrzeczu (dz. nr ewid. 404/3) w udziałach związanych z tymi lokalami (Zarządzenie Nr Z–78/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 14 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-79/2016 z dnia 15 września 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 31 grudnia 2016 roku (Zarządzenie Nr Z-80/2016 z dnia 15 września 2016 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 15 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 11. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z–66/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 05 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 12. INFORMACJA                                Międzyrzecz, dnia 02.08.2016r.
  Informuję, zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały Nr CXVII/336/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 22 lipca 2010 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Wszystkich zainteresowanych kształtem uchwały zachęcam do czynnego udziału w pracach i w związku z tym proszę o składanie wniosków do projektu uchwały budżetowej do dnia 30 września 2016 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
  Burmistrz Międzyrzecz Remigiusz Lorenz
 13. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  1). nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z–63/2016),
  2). nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–64/2016).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 28 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–52/2016).
 15. Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-47/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-48/2016 z dnia 06 czerwca 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 06 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-42/2016 z dnia 23 maja 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 24 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat (Zarządzenie Nr Z-37/2016 z dnia 04 maja 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 04 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-35/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–34/2016).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. INFORMACJA O WYBORACH. Na mocy uchwały Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej w Sołectwie Kursko oraz Zarządzenia Nr Z–33/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania drugiego zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej w Sołectwie Kursko - zarządzono wybory uzupełniające członków rady sołeckiej w Sołectwie Kursko.
  Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Sali wiejskiej w Kursku, zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku. 
 22. ZAWIADOMIENIE. W związku z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2015 r., poz. 187 z póź.zm.), informuję o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w uprawach w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (sekretariat), w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku (czwartku).
  Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r.
 23. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-29/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-30/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 05 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 24. KOMUNIKAT – Burmistrz Międzyrzecza informuję, że wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz     w ramach „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”, dotyczące niżej wymienionych nieruchomości :
  1.Bukowiec 42a
  2.Wysoka 29
  3.Międzyrzecz, ul. Winnica 10
  4.Kalsko 48
  5.Żółwin 25
  zakwalifikowały się do realizacji w 2016r.
  Natomiast nieruchomość:
  1. Gorzyca 12
  wpisana została na listę rezerwową.
  Międzyrzecz, 31.03.2016
 25. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2016 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 04 marca 2016 rokuZałącznik nr 1 - ogłoszenie o konkursie ofertZałącznik nr 2 - oferta.

  Wynik przeprowadzonego postępowania konkursowego - zobacz tutaj.
 26. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-13/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.)
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-20/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.)
  - nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (Zarządzenie nr Z–21/2016 z dnia
  01 marca 2016 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 01 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 27. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwały Nr XVIII/147/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko oraz Zarządzenia Nr Z–14/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyborów Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko zarządzono wybory Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko.
  Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 18.00 w sali wiejskiej w Kursku, zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku. 
 28. Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania patronatu przez Burmistrza Międzyrzecza.
  Załącznik Nr 1 - Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Międzyrzecza
  Załącznik Nr 2 - Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronem Burmistrza Międzyrzecza
  Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronem Burmistrza Międzyrzecza
 29. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwały Nr XV/126/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna oraz Zarządzenia Nr Z–140/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna i Zarządzenia Nr Z-2/2016 Burmistrza Międzyrzecza w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej – zarządzono wybory sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna.
  Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 03 lutego 2016r. o godz. 18.00 w świetlicy Remizy OPS Kęszyca Leśna, zgodnie ze statutem sołectwa uchwalonym na mocy uchwały Nr IX/94/03 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2003 roku. 
 30. Międzyrzecz, dnia 04 stycznia 2016 r. WSS.423.1.2016
  Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż do dnia 31 stycznia 2016 r. można składać wnioski o przyznawanie stypendium za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium na 2016 r. należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wyniki sportowe uzyskane w roku 2015. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży określone zostały uchwałą nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. Wnioski, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pok. 201 w godzinach pracy Urzędu.
  Załączniki:
  - uchwała nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
  - wzór wniosku
  - informacja
 31. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Z-145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.),
  - w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowych dzierżawców (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Z-145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.),
  - w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowego dzierżawcy (Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Z-145/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.),
  - w sprawie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Załącznik do Zarządzenia Nr Z-146/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 05 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Rzepa Data wytworzenia informacji: 2016-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Rzepa Data wprowadzenia do BIP 2016-01-05 08:40:18
Wprowadził informację do BIP: Marcin Rzepa Data udostępnienia informacji: 2016-01-05 08:40:22
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Rzepa Data ostatniej zmiany: 2016-12-29 14:39:59
Artykuł był wyświetlony: 8217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJE 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-23 14:05:36

INFORMACJE 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-08 14:23:11

INFORMACJE 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-04 16:44:04

INFORMACJE 2012

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-17 16:53:51
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu